Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Mục tiêu của chúng tôi

Mục tiêu của chúng tôi là: Tái định nghĩa khoáng nghiệp, cải thiện cuộc sống người dân. Khoáng nghiệp nắm giữ một tương lai tươi sáng hơn – thậm chi chưa được chú ý đến – khoáng sản phát huy tác dụng vô cùng quan trọng đối với cuộc sống, và cung cấp nguồn tài nguyên quí báu, lâu dài cho xã hội hiện đại.

Công ty Fu Tek đang nổ lực để tương lai này trở thành hiện thực – Mang Trung thực, Uy tín, Sáng tạo và Trí tuệ kết hợp một cách hiệu quả, đồng thời luôn chăm lo cho cán bộ nhân viên, gia đình của họ, địa phương, khách hàng của chúng tôi và cả thế giới này, nhằm liên kết tốt hơn giữa cuộc sống của người dân với nguồn tài nguyên khoáng sản.
Thế giới của chúng ta có trăm ngàn sự biến hóa, và hôm nay, rất cần phương hướng ứng phó của các bên có lợi ích liên quan. Các công ty khai thác khoáng sản không thể trông cậy vào sản phẩm giá cao đề bù lắp cho hiệu suất đang giảm dần. Chúng tôi đang đặt trọng tâm của Doanh nghiệp vào các hoạt động nghiệp vụ, nhằm nâng cao hiệu suất và thành quả. Hành động này tiếp tục duy trì sự phát triển cơ bản mang lại nguồn tiền mặt và hồi báo, giúp cho chúng tôi duy trì khả năng cạnh tranh trong cả chu kì kinh tế và phát triển lâu dài.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một Doanh nghiệp năng động, trong sự tuần hoàn của chu kì giá vẫn tạo ra lợi nhuận và dòng tiền vẫn lưu chuyển hiệu quả.
Chúng tôi chuyên chú thông qua ba chiến lược thực hiện một mục tiêu:
Nghiệp vụ của chúng tôi triển khai ở đâu, làm thế nào nâng cao năng lực cạnh tranh, kỹ năng trọng tâm của chúng tôi.
Lựa chọn các chiến lược này là trọng tâm dẫn đến thành công của chúng tôi, và cũng là nguyên tắc chủ yếu chúng tôi tuân thủ.
Để thực hiện mục tiêu, chúng tôi tuân thủ bốn bước sau:
1
Chú ý đến nguồn lực
2
Chú trọng hoàn thành
mục tiêu sản xuất
3
Tăng cường nghiệp vụ
trọng tâm
4
Xây dựng văn hóa
tích cực hiệu quả